Европейски акт за психотерапията

Актът за психотерапията обхваща всички професионални дейности, т.е. автономните, интердисциплинарни, базирани на взаимоотношения и базиране на доказателства психотерапевтични методи за лечение на психологически, психо-социални и психо-соматични разстройства и затруднения. Връзката на доверие, съпричастност и конфиденциалност между психотерапевта и клиента са от съществено значение за ефективната клинична практика. Актът за психотерапията е подкрепен от национални и международни етични кодекси, които зачитат достойнството, автономността и уникалността на всички човешки същества. Психотерапията е независима професия от психологията, психиатрията и психологичното консултиране. Психотерапевтите обикновено имат първа образователна степен, последвана от професионална специализация, висококвалифицирана теоретична и клинична подготовка, която включва изследователска методология и непрекъснато професионално развитие. Обхватът на психотерапевтичните модалности е широк и професията непрекъснато се развива и теоретично и в клиничната практика.

Дата на официалното приемане от Управителния съвет на EAP: 
30 Aприл 2018

 

https://www.europsyche.org/about-psychotherapy/european-psychotherapy-act/