ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ“ за 2022 г.

Публикувано от БАП на 22.05.2022 г. в раздел АРХИВ, Организационни

ПОКАНА

 

До всички членове на „Българска асоциация по психотерапия“

 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по психотерапия“(наричано по-долу за краткост „БАП“), с ЕИК 121468804, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Георги С. Раковски“ № 81, на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на сдружението, кани всички свои членове на Общо събрание.

Общото събрание ще се проведе на 26.06.2022 г. /неделя/ от 16:00 ч., в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 58, Проджект Лаб, етаж 2, зала Европа, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

Точка 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 20.06.2021г. – 26.06.2022г.

Точка 2. Представяне и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за отчетната 2021г.

Точка 3. Вземане на решение за обявяване на годишния финансов отчет на БАП за 2021 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в законоустановения срок и съгласно законовия ред.

Точка 4. Отчет за дейността на Етична комисия и Комисия по стандартите.

Точка 5. Коментар на Контролната комисия.

Точка 6. Отчет за дейността на Националния делегат на БАП в ЕАП

Точка 7. Приемане на обновения професионален Етичен кодекс на БАП, съобразен с насоките от ЕАП. Молим, предварително да се ангажирате, като се запознаете с документа.

Линк към обновения Етичен кодекс: https://old.psychotherapy-bg.org/code-ethics-2021/

Точка 8. Разни

 

Каним Ви най-учтиво да вземете участие в работата на Общото събрание.

Молим, в случай, че групов член на БАП няма възможност да бъде представляван от официалния си представител – Председателя, същия да упълномощи писмено колега, който да представлява и гласува на ОС на БАП от името на груповия член.

В случай, че Вие като индивидуален член, не можете да присъствате лично, да упълномощите писмено свой колега – член на БАП, който да упражни вашия глас.

При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на БАП и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място по описания начин и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

С уважение,

от името на УС на БАП,

Моника Богданова, Председател на УС

 

гр. София, 21.05.2022 г.