Стандарти и обучение

Българската асоциация по психотерапия обединява голям брой професионалисти и организации и е място за среща между различни по своите принципи и начин на работа модели на психотерапия. Нейна основна задача и отговорност е да намери пресечните точки между тях, както и да представлява интересите на всички, без оглед на тяхната принадлежност. За постигането на тези цели, БАП инициира дейности (срещи между представители на груповите членове, представящи психотерапевтичните модалности, конференции, професионални срещи, информационна мрежа), насърчаващи професионалния обмен между представителите на различните терапевтични модалности и школи.

БАП установява общи стандарти, регламентиращи качеството на квалификацията „психотерапевт“ в България. Асоциацията осъществи редица важни проекти, като изграждането на националния Регистър на психотерапевтите, поддържане на стандартите за професията психотерапевт, в съответствие с модела за компетености, изготвен и приет от ЕАП през 2013 г., В ход са процедурите за присъждане на Европейски сертификат по психотерапия чрез БАП като Национална акредитираща организация (НАО), поддържането на национален Регистър на организациите, обучаващи по психотерапия. С помощта на Европейската асоциация по психотерапия, БАП даде ход на проекта за Закон за психотерапията в България.

Психотерапевтични практики и дейности легитимно могат да бъдат извършвани от правоспособни психотерапевти. В България правоспособни психотерапевти могат да бъдат само специалисти, обучени в някой от легитимните обучителни организации по конкретния психотерапевтичен метод.

Съществуват няколко варианта за удостоверяване и легитимация на специалистите психотерапевти:

1) Специалисти, които са акредитирани от Комисията на стандартите на БАП и са вписани в Регистъра на психотерапевтите на БАП;

2) Психотерапевти, вписани в Регистрите на своите психотерапевтични школи/модалности;

3) Психотерапевти, директни членове на ЕАП, притежаващи Европейски сертификат по психотерапия;

4) Специалисти, дипломирани в чуждестранни обучителни и акредитиращи институции по психотерапевтичен метод/ модалност. (заб. Тук не се отнасят дипломи за психология, психологично консултиране, коучинг и т.н., също сертификати и удостоверения за преминати отделни курсове или семинари, а цялостно обучение в конкретна психотерапевтична модалност).

 

Професионален кодекс за практикуване на психотерапия

Стандарти за обучение и подготовка за проктикуване на психотерапия
Ключови професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа (европейски стандарти)
Продължаващо професионално развитие (европейски стандарти)
Етичен кодекс

 

 

Допълнителни документи

Правилник за работа на комисията по стандартите
Правилник за удостоверяване на правоспособност по психотерапия  според стандартите на БАП
Старейшинство
Процедура на БАП за Кандидатстване за Европейски сертификат по психотерапия (ЕСП) чрез БАП като Национална акредитираща организация (НАО)